Fundació Intermedia ha renovat part de l’estructura de l’organigrama de l’entitat i ha constituït dos nous òrgans, d’una banda el Consell de Desenvolupament Estratègic que serà l’encarregat de vetllar pel desenvolupament i la gestió del pla estratègic en Innovació, Oportunitats, Pla Comercial i Projectes amb les entitats mare. I d’altra banda, el Consell de Seguiment de Programes, format per les Responsables i les Direccions  d’Àrees i d’Operacions  i encarregat de vetllar pel desenvolupament dels projectes i la coordinació dels programes.

Els programes d’Intermedia s’estructuren entorn de 4 grans àmbits: col·lectiu vulnerable, col·lectiu genèric, joves i empresa. Des del primer trimestre d’aquest any també ha entrat en funcionament la figura de Responsable d’Àmbit, que ha permès millorar l’estructura de seguiment i acompanyament de programes i reforçar la tasca del Consell de Direcció.

 

Consell de Desenvolupament Estratègic

El Consell de Desenvolupament Estratègic està conformat per la Direcció General i les Direccions d’Àrea (empresa, vulnerabilitat, joves i col·lectiu genèric) i d’Operacions, i té com a principals responsabilitats:

  • Assegurar el seguiment de l’acompliment i consecució dels plans associats a les àrees de desenvolupament i coordinar les accions en el marc del pla de desenvolupament.
  • Compartir i activar les iniciatives als àmbits, impulsar el llançament de nous productes/serveis.
  • Identificar nous reptes.
  • Participar en el pla d’innovació, promoure la gestió del coneixement i la transferència a la resta d’àrees.
  • Les direccions de les àrees empresa, vulnerabilitat, joves i col·lectiu genèric portaran l’orientació estratègica de la seva àrea en col·laboració amb la responsable de l’àmbit corresponent.

 

Consell de Seguiment de Programes

Pel que fa al Consell de Seguiment de Programes, espai que reuneix les responsables d’Àmbit (joves, vulnerabilitat, col·lectiu genèric i empresa) i les diferents direccions, també s’ha reunit durant el primer trimestre i ja treballa en la coordinació dels programes dels diferents àmbits independentment del territori, així com, en la identificació de necessitats de cada àmbit i en la transferència de coneixement als equips i a les coordinacions.