“Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”

LA PROVA

ACTIC – Nivell bàsic


PREM AQUÍ PER VEURE ELS  77 VIDEOS PER CAPÍTOLS INDEPENDENTS.

ACTIC Mitjà


PREM AQUÍ PER VEURE ELS 35 VIDEOS PER CAPÍTOLS INDEPENDENTS.

CONTINGUTS FORMATIUS DE SUPORT

Veurem un repositori de continguts modulars que poden adaptar-se a diferents processos formatius vinculats al nivell bàsic de l’acreditació. Cada unitat compresa dins dels respectius mòduls es presenta en format text (en pantalla o per a imprimir), vídeo i àudio. S’inclouen també dins les unitats una sèrie d’enllaços a la Viquipèdia, a mode de glossari obert, així com exercicis d’autoavaluació i enllaços relacionats amb els continguts.

Prem AQUÍ per començar.
 MATERIAL FORMATIU

Podeu descarregar els PDF dels quadernets de manera gratuïta. Fes clic en el següent enllaç:

Llibres amb material formatiu

Selecciona el teu nivell i la pestanya de DESCARREGAR, després fes clic a INDEX o a ACTUALITZACIÓ CANVIS per començar la descàrrega. 
 

També pots trobar més informació i material de descàrrega fent clic AQUÍ

 

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

L’ACTIC es va obrir a la ciutadania (nivells 1 i 2) el novembre de 2009 i es va acabar de desplegar (nivell 3) a final de 2011. Les fites principals del projecte es recullen en el calendari que trobareu enllaçat més avall.

Característiques de l’ACTIC

L’ACTIC abasta no solament els ordinadors personals clàssics, sinó el conjunt d’eines TIC (té en compte, doncs, les tauletes, els telèfons mòbils, els sistemes GPS…).

L’ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes concrets (ja sigui maquinari o programari). Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball de les altres persones). Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no solament com a tecnologies, sinó també en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.

L’ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Objectius

Amb l’ACTIC es pretén:

 • promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva
 • generalitzar un estàndard en el mercat de treball que afavoreixi l’ocupació i la integració de les empreses i entitats en la dinàmica de la societat de la informació
 • assegurar l’eficàcia de l’ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social
 • influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:

 • Nivell 1 – Certificat bàsic
 • Nivell 2 – Certificat mitjà
 • Nivell 3 – Certificat avançat

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

Procediment per obtenir l’acreditació

És requisit per participar en la prova d’avaluació ser major de setze anys en el moment de realitzar-la.

Per poder realitzar la prova d’avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta. També s’ha regulat legalment un sistema d’exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació detallada del procediment.

El tràmit és telemàtic.

La persona que vulgui acollir-se a un supòsit d’exempció o bonificació ho haurà de fer-ho constar en  la sol·licitud i haurà d’autoritzar l’Oficina Gestora perquè consulti les dades pertinents.  Si no ho autoritza, haurà de presentar els documents acreditatius en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Els passos a seguir, resumidament, són els següents:

Inscriure’s al nivel desitjat mitjançant el portal, fer el pagament de la taxa (aturats exents), reservar lloc, dia i hora per fer la prova i finalment anar al centre col.laborador seleccionat el dia de la prova.

Que acredita

Finalitats de l’ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l’ACTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l’eficàcia i l’eficiència de l’ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l’ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l’ACTIC  es vol aconseguir:

 • Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
 • Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
 • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
 • Incrementar la demanda de les TIC.
 • Incrementar la cohesió digital.

La competència digital

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Dins d’aquest marc és lògic, doncs, entendre la competència digital com una competència bàsica per a la persona, ja que podrà ser útil en diversos contextos i es posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja siguin en l’àmbit professional, personal o social.

Com a trets característics de l’ACTIC, podem esmentar els següents:

 • Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari…).
 • Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
 • Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
 • Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Com a conclusió, definim “competència digital” com una competència que comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Una competència que ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.

Avís important per a les persones que sol·liciten exempció o bonificació

L’Oficina Gestora es limita a consultar als òrgans competents la veracitat de la situació declarada.

Per tant, al·legar una situació que sigui motiu d’exempció o bonificació sense estar inscrit/a en el registre competent comporta una pèrdua de temps per a l’interessat i una despesa econòmica, ja que l’Oficina ha de trametre per correu postal un requeriment a la persona interessada, la qual no obtindrà el benefici fiscal si no presenta el document acreditatiu corresponent.

Volem esmentar especialment els supòsits següents:

Família monoparental: cal estar en possessió del títol de família monoparental, de categoria general o especial, expedit pel Departament de Benestar Social i Família. Si és així, aquest Departament ens ho confirmarà. Sinó, la resposta serà necessàriament negativa.
Atur: l’aspirant ha de tenir la inscripció activa en una oficina de treball de la Generalitat de Catalunya. Si l’interessat no s’ha inscrit o no ha renovat la inscripció en el termini normativament establert, la resposta a la consulta telemàtica que fa l’Oficina Gestora serà negativa.
Abans d’omplir el formulari de sol·licitud, cal que tingueu preparada la memòria en format digital (màxim 2 MB) que se us demanarà de carregar quan acabeu d’omplir-lo. Tingueu present que el formulari i la memòria s’envien simultàniament.També caldrà que aneu preparant la documentació administrativa que haureu de fer arribar en paper a l’Oficina Gestora, atès que ho haureu de fer dins d’un termini de deu dies hàbils.
Us recomanem que descarregueu des d’aquí el formulari Presentació de documents per a l’Oficina Gestora de l’ACTIC (centre col·laborador), que us us farà més còmoda la presentació dels documents a qualsevol registre.

El termini per resoldre la sol·licitud d’autorització és de sis mesos, comptadors des de la data de recepció que figura a la pàgina de la zona privada on queda constància de la presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no s’ha dictat una resolució expressa, podeu considerar desestimada la sol·licitud

En quin programari es basa la prova?

L’objecte de l’avaluació és valorar la competència digital i no els coneixements estrictament basats en productes concrets. Per aquesta raó les preguntes no estan vinculades a cap programari específic.

RESUM DE DESCÀRREGUES
 1. Prem aquí per trobar més INFORMACIÓ GENERAL  a la pàgina oficial del GENCAT.
 2. Prem aquí per descarregar-te el TEMARI dels cursos per nivells.
 3. Prem aquí per descarregar-te MATERIAL FORMATIU elaborat pel Departament d’Ensenyament.
 4. Prem aquí per veure els CONTINGUTS FORMATIUS DE SUPORT.
 5. Prem aquí per cercar els CENTRES COL·LABORADORS més propers al teu domicili i aquí per fer la INSCRIPCIÓ.

ACTIC – Nivell bàsic
Continguts formatius de suport