Us informem que, d’acord a la vigent normativa de tractament de dades personals, article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en aquest formulari de contacte s’incorporaran en els fitxers responsabilitat de Fundació Intermedia, amb la finalitat de prestar els serveis del projecte Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Les dades recollides també s’utilitzaran per a recollir dades estadístiques de les nostres activitats.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

Fundació Intermedia ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, l’entitat s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a cada una de les entitats davant les quals vulgui exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició:

Fundació Intermedia, amb domicili social al carrer Àlaba, 61 1r, 08005 Barcelona (intermedia@fundaciointermedia.org).